Verantwoording en studie-suggesties

Deze pagina is bedoeld voor diegenen met een diepe belangstelling in de relaties opgenomen in de genealogie van de familie Hondeborg.

Enkele koppelingen tussen de personen in de genealogie waren niet eenduidig vast te stellen op basis van de beschikbare bronnen. Op deze pagina worden de opgestelde hypotheses en de gemaakte keuzes uitgewerkt. Hiermee wordt ook de mogelijkheid voor verdere studie geopend. Voelt U zich aangesproken, dan veel leesplezier!

De nummers aangegeven met [0000] verwijzen naar de “Recordnrs” in mijn GensdataPro bestand “Hondeborg”

Index

Hondeborg Rossum-Weerselo

Hondeborg (Borne)

Hondeborg (Rossum-Weerselo)

J. Hondeborg

 1. Op 5 Oktober 1628 is J Hondeborg vader bij de geboorte van dochter Gesa. Moeder is Gerharda.

Hondeborg (Borne)

Zoals onder Context beschreven woonde er rond het kleine Borne in 1675 slechts één gezinshoofd met de naam Hundeborg (Hundeborch), te Zenderen. Dit gegeven is van belang bij het bepalen van de familierelaties van de personen met de naam Hondeborg rond die tijd. 

Lemme Jansen van de Hondeborg = Lambertina Hondeborg

 1. In 1690 trouwt Lemme Jansen van de Hondeborg met Hendrik Hendriksen van ’t Broekhuis. (Henrick Henricksen is vermeld in de Accijnsregisters 1675 als Pauper).
 2. In 1692, 1695 en 1696 is Lambertina Hundeborg moeder bij de doop van respectievelijk Henricus, Getrudis en Gerardus Hundebrinck. De Vader is Henricus Hundebrinck. Elisabeth Hondeborg was getuige.
 3. In 1722 is Lamb. Hondeborg getuige bij de doop van Lambertus Lette, zoon van Gerard Lette en Euph. (Hondeborg)
 4. in 1725 is Lamberta Hondeborgh getuige bij de doop van Henrica Huevel, dochter van Herm. en Jo’a.

Het is waarschijnlijk dat het bij Lamberta Hondeborg en Lemme (Ropenaam voor Lamberta) gaat om dezelfde persoon. Henrick Hundebrinck is dan de zoon van Hendric(us) (Hundebrinck of woonachtig op de Hundebrink. Dit gezien de kleine gemeenschap in Aselo, de relatie tussen twee personen met dezelfde voornaam in de kleine gemeenschap in Aselo en de kinderen die kort na het huwelijk volgen, Als zodanig is dit in de Genealogie opgenomen.

Aangezien Lambertina getuige was bij de doop van Lambertus Lette, kleinzoon van Lambert en Elisabeth, ligt het voor de hand dat zij familie is van Elisabeth of Lambert. Aangezien de kinderen van Lambertina omstreeks dezelfde tijd worden geboren als de kinderen van Lambert en Elisabeth, lijkt het niet voor de hand te liggen dat Lambertina ook een kind is hen. Resteert dat Lambertina een oudtante was van dopeling Lambert, ofwel een zus van Lambert of Elisabeth en een kind van Jan. Bij de doop van de 1e zoon van Lambertina was getuige Elisabeth dan de tante van de dopeling.

Lemme moet vóór 1672 zijn geboren. Uit het patroniem leiden we af dat Jan (van de Hondeborg) de naam was van haar vader. Jan moet zijn geboren vóór ca 1653 en na ca. 1600. Bij de accijnsheffing in 1675 zou Jan bij leven dus minimaal 22 jaar oud zijn geweest.

Lambert en Elisabeth op d’Hondeborgh

 1. In  1679 is Elisabeth op d’ Hondeborgh getuige bij de doop van Johannes ten Averdijck, zoon van Assuerius ten Avendijck en Bernardina J.
 2. In 1692 is Elisabeth Hundeborch getuige bij de doop van Henricus Hundebrinck, zoon van Henricus Hundebinck en Lambertina Hundeborg
 3. In 1714 trouwt Mette Lambertsen van de Hondeborg met Jan Hendriksen van de Aa.
 4. 1714 is Elisab. Hondeborg getuige bij de doop van Euphemia van de Aa, dochter van Joan en Mechtild (Mechtild of Mette van de Hondeborg)
 5. In 1714 is Elisab. avia (=Grootmoeder van het kind) getuige bij de doop van Lamberts Hondeborg, zoon van Joann. (Jan Lambertsen op de Hondeborg) en Henrica (Hendrina op Segger)

Uit het patroniem van Mette (3) en Joann. (5)  leiden we af dat Lambert (van de Hondeborg) de naam was van hun vader. Aangezien (5) Elisabeth de grootmoeder is van Lambertus , zoon van Joann, zijn Lambert en Elisabeth kennelijk een echtpaar en de ouders van Mette en Joan.

We weten niet of Lambert, dan wel Elisabeth oorspronkelijk van de Hondeborg kwam en wie is aangetrouwd.

Rest nog de vraag of het bij getuige Elisabeth in 1679 (1) en 1692 dezelfde persoon betreft als Elisabeth de de echtgenote van Lambert en moeder van Jan en Mechtild.
Wat leeftijden betreft is dat denkbaar. Als we een 18 jaar als minimale leeftijd aannemen voor Elisabeth als getuige in 1679 en een maximale leeftijd aannemen van 60 jaar als grootmoeder in 1714 van 60 jaar, dan moet Elisabeth zijn geboren tussen 1654 en 1661.
Aangezien in in de accinsregisters uit 1675 slechts één familie Hundeborg bekend is, lijkt het aannemelijk dat er slechts één Elisabeth op de Hondeborg was. In de genealogie zijn dan ook alle bovenstaande gebeurtenissen aan deze ene Elisabeth toegeschreven.

Lambert moet zijn geboren meer dan ca. 19 jaar vóór het huwelijk van zoon Jan in 1713, dus vóór ca. 1676. Lambert moet zijn geboren na ca 1620. Gelet op de leeftijd van zijn vrouw Elisabeth is het echter waarschijnlijker dat Jan rond ca 1650-1665 is geboren.

Als Lambert is geboren ná ca 1659, dan was hij bij de accijnsheffing in 1675 jonger dan 16 jaar.

Relatie tussen Jan/Lemme en Lambert/Elisabeth/Lamberta, van de Hondeborg

Er is geen directe informatie voorhanden om aan te geven of er sprake is van een familierelatie tussen Jan & Lamberta (Lemme,  Lambert en Lambertina van de Hondeborg, hierboven behandeld. De periodes waarin z moeten zijn geboren hebben een overlap van ca 33 jaar. Hierdoor is het denkbaar dat Jan een broer was van Lambert of Elisabethe en Lambertina, maar hij zou ook de zoon van de anderen kunnen zijn. Het is zelfs mogelijk dat er van een familierelatie geen sprake is.

Gelet op de huwelijksdatum van Lemme (1690) en de geboorte van de eerste kinderen van Lambert (<1695) en Lambertina (1692) lijken Lemme, Elisabeth of Lambert en Lambertina van dezelfde generatie te zijn.

Een mogelijk scenario dat overeenkomt met de aanwezigheid van één familiehoofd en accijns betaald voor slechts één persoon van 16 jaar of ouder in 1675 is het volgende:
Het in 1675 geregistreerde familiehoofd Hundeborg was Jan. met kinderen Lemme, Lambert of Elisabeth en Lambertina. Voor de mogelijke dochter Elisabeth, of mogelijke zoon Lambert (die dan nog jonger dan 16 jaar kan zijn) hoeft nog geen hoofdgeld te worden betaald.

Dit scenario is in de genealogie opgenomen. Enigszins arbitrair is hierbij de mannelijke lijn (Lambert) als kind van Jan aangemerkt en Elisabeth als aangetrouwd.

Kinderen van Lambert (op de Hondeborg) [332] en Elisabeth

Brondata
Bron#Doop dat.GedooptVaderMoederPatr 1Patr 2
14125 jan 1692HenricusHenricus
Hundebrinck
Lambertina
Hundeborg
Elisabeth
Hundeborch
849 aug 1714Euphemia
van der A
JoanneMechtildElisab.
Hondeborg
851 nov 1714Lamberta
Hondeborg
Joann.HenricaElisab.
(Grootmoeder kind)
863 jan 1716Joanna
van de A
JoanneMechtildAdel.
Hondeborg
8830 jul 1717Gerard
Hondeborg
?erardHenricaAdel.
Hond..
? Zegger
8922 sep 1717Lambertus
van de A
JoanMechtildEuphoem
Hondeborg

(Tante van moeders zijde)
9021 mar 1721Janna HondeborgJoanHenr.Joan ter Haar
9110 sep 1722Lambertus
Lette
GerardEuph.Lamb.
Hondeborg
Henr. Geerding
921 jan 1723Wilhelmus
Hondeborg
Jo'eHendrinaMaria
Zegger
Gerard Lette
9319 mar 1725Henrica
Huevel
Herm'sJo'aJoe
(Hondeborg?)
Lamberta Hondeborg
9417 nov 1725Jannes
Hondeborg
JoeHenri.?
Wensinck
Joan Lette
9528 mei 1728Maria
Hondeborg
JoeHendrinaHenr.
Wensinck
Euph
10515 jul 1731Henricus
Hondeborgh
JoeHenriaJo'a
Zegger
Gerard Bolk
1061 mrt 1734JoannaJoe
Hondeborgh
HenrJo Berking? Morskate
8311 feb 1738Lambertus HondeborgJoannis HondeborgHendrinaGerrit BollicksJoanna te Haerhuijs

Bovenstaande relaties zijn hieronder grafisch weergegeven, waarbij de onderbroken pijlen de getuigen aangeven bij de doop van de kinderen.

Jan [0049] en Mechtild (Mette) [0269] Lambertsen op de Hondeborg 

Hierboven werd al uiteengezet dat Jan en Mechtild kinderen zijn van Lambert en Elisabeth van de Hondeborg.

Eupheem Hondeborg [0385]

Uit bron 089 weten we dat Eupheem Hondeborg de tante van moeder’s zijde is van Mechtild’s dochter Euphemia.  Daarmee zijn Eupheem Hondeborg en Mechtild Hondeborg zusen. Aangezien Mechtild een dochter is van Lambert, is Eupheem dat ook.

Eupheem is ook getuige bij de doop van Mechtild’s zoon, Lambertus van de Aa en bij de doop van Jan’s dochter Maria [253].

Adel. [0383] en Gerard [414] Hondeborg 

in 1716 is Adel. getuige bij de doop van Euphemia, de dochter van Mechtild Hondeborg [269] en haar man Jan Hendriksen van de Aa [270] [269].

In 1717 is Adel[…] Hond[…] getuige bij de doop van Gerard Hondeborg [464], de zoon van Gerard Hondeborg [414] en zijn vrouw  Henrica [431].

Het is plausibel dat Adel… Hond… famile is van Mechtild en Gerard. Gelet op zijn rol als getuige bij twee dopen in de famile hondeborg en het begin van zijn achternaam Hond…. neem ik aan dat het hier een familielid betreft. Helaas kennen we Adel. alleen als getuige, en is dus niet te zeggen van welke generatie hij  of zij is. Dat kan even zo goed zijn van de generatie Lemme, Lambert en Lamberts (waarbij hij of zij een oudoom/oudtante zou zijn geweest van de dopelingen) als van de generatie Jan, Mechtild en Eupheem (waarbij hij of zij een oom/tante zou zijn geweest van de dopelingen.

Adel. is als een kind van Lambert en Elisabeth in de genealogie opgenomen.

Gerard Hondeborg, gedoopt in 1717 is geboren omstreeks de tijd waarin ook de kinderen van Mechteld, Jan en Eupheem worden geboren. Vader Gerard lijkt daarmee een generatiegenoot van Mechteld, Jan en Eupheem. Aangezien we in 1675 slechts ‘e’en familie Hondeborg in Borne kennen, is het aannemelijk dat Gerard tot deze familie behoorde en een broer was van Mechtel, Jan en Eupheem. Alhoewel dit niet met zekerheid is vast te stellen, is vader Gerard als zodanig in de genealogie opgenomen.

Johanna [0395]

in 1725 is Lambertina [304 getuige bij de doop van Henrica [393]. de dochter van Herm’s Huevel en Johanna. Van Johanna kennen we de achternaam niet, maar wellicht is Lamberta een tante van Henrica en daarmee een zus van Lamberta.  Daarom is Johanna als een apart startpunt in de genealogie opgenomen, maar hier wel genoemd.

Joanne Hondeborg [0263]

In 1717 is Joanne vader bij de doop van Henricus Hondeborg. Als moeder is Christina vermeld.

Gezien het jaar waarin zoon Henricus werd gedoopt, lijkt vader Joanne een generatiegenoot van Jan, Mechtild Adel. en Eupheem Hondeborg.

Een link naar deze familieleden is niet gevonden. Daarom is Joanne Hondeborg als een apart startpunt opgenomen in de genealogie.

Op de Genealogie Website van Alfons Santen worden Jan Hondeborg en Christina genoemd als ouders van Antonius Hondebrink (Geb. 22 jan 1713), Bartholomeus Hondebrink (Geb. jun 1715 en Henricus Hondeborg (Geb. 10 jan 1717).
Het doopboek 55a Borne RK vermeldt overigens op 22 jan 1713 de geboorte van Henrica Hondebrink als dochter van Joanne en Christina.
Henrica en Bartholomeus zijn duidelijk leesbaar als Hondebrink vermeld. Betreft het bij de registratie van Henricus Hondeborg een fout? Is hier Hondebrink bedoelt als kind van Joanne en Christina, die elders als ouders van kinderen Hondebrink worden vermeld?

Gerard Hondeborg [0414] en Gerard Hondeborg [0057] één en dezelfde persoon?

Bronnen:
 • [088] (DTB Borne RK Statie Borne 1717: “Bapt. Gerard [0464] ex ?erard [0414]  et Henrica [0431]
 • [101] (Volkstelling 1748 Borne):  “Jan Hondeborg en sijn vrouwe Hendrijne & derselver kinderen Gerrit [0057], Jannes en Janna alle boven de 10 jaeren oud“.

Kinderen van Gerrard en Aleidis (Sander [245]:

 • [064] (26 Okt 1750): Doop “Joannes Hondeborg filius Gerrardi et Aleidis Patr: Joan Hondeborg & Geertruijd Sander
 • [113] (12 aug 1752): Doop “Joes Hondeborg  filius Gerrardi & Aleid Patr Bern Sander & Henrica? Hondeborg
 • [116] (19 okt 1754): “Bapt est Henricus Hondeborg filius Gerrardi et Aleidis Patr Arnold Sanders et Maria Koij
 • [118] (21 mar 1757): “Bapt est Bernardus filius Leg: Gerrardi et Aleidis
 • [121] (14 jun 1759):  “Bapt est Joanna Hondeborg filia leg: Gerrardi et Aleidis patr: Joannis Hondeborg
 • [124] (06 mei 1762): “Bapt est Getrudis Hondeborg fil leg Gerrard et Aleidis Patr Jois Overdijck et Joanna Segger
 • [125] (12 mei 1765): “Bapt est Henricus Hondeborg fil Gerrardi et Aleidis Patr Henricus Wensink et Hermina Sanders

Gezien de getuigen bij de geboorte van de kinderen van Gerrard en Aleidis: Joan Hondeborg (Oom), Henrica? Hondeborg (en vooral Maria Koij-Hondeborg (tante) is de Gerrard die met Aleidis Sander is getrouwd persoon [101], zoon van Joannes Hondeborg [0049] en Hendrijne op Segger [246].

Discussie

Van Gerard [0057] is geen doop registratie te vinden in de DTB gegevens uit Borne. Nu zijn er geen RK doop aantekeningen gemaakt van 25 apr 1722 tm 09 mei 1722. Het kan dus zijn dat Gerard [0414] in deze periode is gedoopt.

Van Gerard Hondeborg [0464] noch van zijn vader [0414] is behalve bron [088] enig andere bron beschikbaar.

Dit leidt tot de hypothese dat Gerard [0414 en Gerard [0057] dezelfde persoon  zijn. 

Tegen deze hypothese spreekt dat als vader van Gerard [0414] “?erard” en zeker niet “Joannes” of variaties daarvan is aangegeven. De schrijver van het doopregister zou dan dus een fout hebben gemaakt bij het registreren van de vader’s naam.

Om de genealogie in overeenstemming te laten zijn met de beschikbare bronnen zijn Gerard [0414 en Gerard [0057] als twee verschillende personen opgenomen.

Joannes Hondeborg [299] gehuwd met Aleid Kemmelink én met Johanna Spoler [300]?

De huidige generaties Hondeborg zijn afstammelingen van Joanna (Janna) Hondeborg (Homborg) [274] en Franciscus Eeferinck  [275], gehuwd op 23 Juli 1786 [028]. Joanna  Hondeborg [274] is de dochter van Jan Hondeborg en Joanna Spoler [300], zoals vermeld in haar overlijdensakte uit 1830 [029].

Gezien de lijn met de huidige generaties Hondeborg is het van groot belang de herkomst van Jan Hondeborg te eenduidig bepalen. Daaraan is dit hoofdstuk geweid.

Bij haar overlijden was Joanna Hondeborg [274] 70 jaar. Zij is dus ca. 1760 geboren. Haar vader Joannes moet dus vóór die datum zijn getrouwd en vóór ca. 1740 zijn geboren.

Er is geen akte bekend van het huwelijk tussen Jan Hondeborg en Joanna Spoler dat vóór de geboorte van Joanna Hondeborg [274] in 1760 zal hebben plaatsgehad. Dit huwelijk wordt slechts genoemd in de Overlijdensakte van Joanna Hondeborg [274].

Rond de geboortedatum van Joanna  Hondeborg [274] is in ook nog een huwelijk te Borne vermeld tussen “Jo’es Hondeborg en Aleid Kemmelink [333], op 6 juli 1750.

Welke Johannes Hondeborg kennen we rond 1750-1770?

In de generaties Hondeborg uit Borne/Delden, geboren vóór ca 1740  treffen we de volgende personen aan met de naam Joannes Hondeborg.

 • Joannes Hondeborg [299], geboren in 1725 te Born als zoon van Jan Lambertsen op de Hondeborg [049] en Hendrina op Segger [246].
 • Diens vader Jan Lambertsen op de Hondeborg [049], geboren vóór 1695.
 • Zijn oudoom Joanne [263], zoon van Hendricus Hundebrink en Lemme Jansen van de Hondeborg [330], geboren vóór 1696. Deze Joanne trouwde vóór 1713 met Christina.

In de volkstelling van 1748 uit Borne/Delden zijn slechts “Jan Hondeborg [049] en sijn vrouwe Hendrijne . Der selever kinderen Gerrit, Jannes [299] en Janna, alle boven de 10 jaren“. bekend.

Hypotheses

Voor de bepalen van Jan Hondeborg, vader van Joanne Hondeborg [274] heb ik de volgende hypotheses overwogen:

 1. De Jan Hondeborg  uit de relatie met Joanna Spoler en de Jo’es Hondeborg uit het huwelijk met Aleid Kemmelink zijn één en dezelfde persoon. Dat wil zeggen, Jan (Jo’es) Hondeborg is twee keer getrouwd geweest.
  Eerst met Aleid Kemmelink in 1750.Uit dit huwelijk is één kind bekend, genaamd Joanna [260], geboren op 2 Oktober 1753.
  Daarna met Joanna Spoler, vóór 1760. Uit deze relatie is ook één kind bekend, Joanna [274], geboren ca. 1760.
 2. Aleid Kemmelink is getrouwd geweest met één van de drie bovenstaande personen met de naam J(o)an(nes) Hondeborg. Joanna Spoler is met één van de andere J(o)an(nes) Hondeborg getrouwd.
 3. Er is nog een Johannes Hondeborg, waarvoor de bronnen ontbreken.
 4. De aangevers (buren?) hebben zich vergist bij de aangifte van overlijden van Joanna Hondeborg [274] wat betreft de naam van haar moeder. 

Discussie

Hieronder is de beschikbaarheid van DTB gegevens van de RK Statie te Borne weergegeven.

Er een lacune zit in de huwelijksregistratie in Borne van 1754 tot 1777. Hiermee kan het ontbreken van een huwelijksakte van Jan Hondeborg en Joanna Spoler worden verklaard. Een huwelijk tussen Jan Hondeborg en Joanna Spoler is dus zeer wel mogellijk, ondanks het ontbreken van een huwelijksakte.

Rond 1750-1760 zijn er slechts drie Joannes Hondeborg bekend in Borne en Delden. Er zijn geen lacunes in de Doopgegevens voor RK Borne in de relevante periode. De gegevens van de Volkstelling van 1748 zijn in overeensteming met de DTB gegevens. Daarom is  optie 2, een ontbrekende Jan Hondeborg,  niet aannemelijk.

Optie 4, een vergissing bij de aangifte van overlijden over de moeder van de overledene, is in theorie mogelijk, maar minder waarschijnlijk.  Deze optie is in ieder geval niet consistent met de bekende feiten en is daarmee niet overgenomen.

Resteert dat zowel Aleid Kemmnk en Joanna Spoler zijn getrouwd met een Joannes Hondeborg hierboven genoemd.

 

 

 

De optie die consistent is met de bekende feiten is optie 1: Jan Hondeborg is twee keer getrouwd geweest. Deze relaties zijn als zodanig in de genealogie opgenomen.

Analyse getuigen

Soms geeft de analyse van een getuige inzicht in de relatie met de hoofdpersonen van een akte of kan worden herleid welke persoon uit de genealogie het betreft. Getuigen met de naam Hondeborg (of variaties daarop) en een overeenkomende voornaam, waarvan niet excact kon worden vastgesteld welke persoon het betreft,  zijn opgenomen in de genealogie als een enkel Persoon. Dit om het aantal personen niet onnodig toe te laten nemen. Deze personen zijn hieronder opgenomen in tabellen, waarbij de personen waar het hierbij mogelijk om gaat zijn aangegeven.

 • [0420] Joannes Hondeborg (9 bronnen 1742 – 1788)
 • [0376] Joanna Hondeborg (6 bronnen 1790 – 1801)
 • [0517] Gerhardus Hondeborg (3 bronnen 1770 – 1797)
 •  

[0420] Joannes Hondeborg

DatumAkteplaatsKindVaderMoederGetuige 1Betreft mogelijkMogelijke RelatieLeeftijdGetuige 2Bron
1742 mei 12BorneGer HögteLamb:M'iaJan Hondeborg[0049]
[0263]
[0299]
Buur?
Buur?
Buur?
>46
>47
17
Marg: Högte109
1743 nov 25BorneGer HögteLambertiMariaJoannes Hondeborg[0049]
[0263]
[0299]
Buur?
Buur?
Buur?
>47
>48
19
Margaretha Högte110
1745 jun 06BorneSusanna WensinckHenriciMarg:Jo'es Hondeborg[0049]
[0263]
[0299]
>47
>48
20
Joanna Seggers111
1750 okt 26BorneJoannis Hondeborg [0261]Gerrardi (Hondeborg)
[0464]
Aleidis (Sander)
[0245]
Joan Hondeborg[0049]
[0263]
[0299]
Oom?
Oom?
Neef?
>54
>55
25
Gertruijd Sander064
1753 okt 02BorneJoanna Hondeborg
[0260]
Joannis (Hondeborg
[0299]
Aleidis (Kemmelink)
[0333]
Jo'es Hondeborg[0049]
[0263]
Oom?
Oudoom?
>57
\>58
Euphemia Schurink115
1756 dec 05BorneJoannes Ligtenberg
[440]
WilhelmiM'iaJo'es Hondeborg[0049]
[0263]
[0299]
Buur?
Buur?
Buur?
>60
>61
31
Joanna Haerhuijs119
1759 jun 14BorneJoanna Hondeborg
[0051]
Gerrardi (Hondeborg)
[0464]
Aleidis (Sander)
[0245]
Joannis Hondeborg[0049]
[0263]
[0299]
Oom?
Oom?
Neef?
>63
>64
34
121
1788 jun 15BorneGerardus (Löverinck)
0106]
Gerardi LöverinckJoanna Hondeborg
[0051]
Joannes Hondeborg[0299]
[0262]
>oudoom?
Oom
63
36
Euphemia Löverinck131
1788 dec 10BorneGeradus JannesFrancisci Eeferinck
[0275]
Joanne Hondeborg
[0274]
Joannes Hondeborg[0299]
[0262]
Opa
>oudoom?
63
36
Gesina Eeferinck072

[0376] Joanna Hondeborg

DatumAkteplaatsKindVaderMoederGetuige 1Getuige 2Betreft mogelijk PersoonRelatieLeeftijdBron
1790 jul 02BorneBernardus Hondeborg
[0038]
Francisci Eeferinck
[0275]
Joanna Hondeborg
[0274]
Suiberto Eeferinck
[0375]
Joanna Hondeborg249
248
260
051
Oudtante
Oudtante
Tante †?
>oudtante?
69
56
37
31
073
1791 mrt 02BorneAnna MariaSuiberto EeferinckEuphemia Gesina WensinckGerardo WensinckJoanna Hondeborg249
248
260
274
051
Oudtante
Oudtante
Tante †?
Tante
>oudtante?
70
57
38
31
32
132
1793 dec 27BorneAntoniusFrancisci Eeferinck
[0275]
Joanna Hondeborg
[0274]
Joanne Alminckhof [561]Joanna Hondeborg249
248
260
051
Oudtante
Oudtante
Tante †?
>oudtante?
72
59
40
41
075
1795 aug 02BorneAntoniusFrancisci Eeferinck
[0275]
Joanna Hondeborg
[0274]
Arnoldo SandersJanna Hondeborg249
248
260
051
Oudtante
Oudtante
Tante †?
>oudtante?
74
61
42
43
076
1795 dec 29BorneLambertusGerardi LöverinckJoanna Hondeborg
[0051]
Gerardo WiegerinckJoanna Hondeborg249
248
260
274
(Oud)tante
(Oud)tante
(Oud)Tante †?
(Oud)tante
74
61
42
35
135
1801 mei 01BorneAnna MariaFrancisci Eeferinck
[0275]
Joanna Hondeborg
[0274]
Suiberto Eeferinck
[0375]
Joanna Hondeborg249
248
260
051
Oudtante
Oudtante
Tante †?
>oudtante?
80
67
48
49
079

[0517] Gerhardus Hondebarg

DatumAkteplaatsKindVaderMoederGetuige 1Betreft Mogeijk PersoonRelatieLeeftijdGetuige 2Bron
1770 jun 25DeldenGerhardus Joh. Sanders
[0514]
Hendrikus Sanders [0515]Wilhelmina
[0516]
Gerhardus Hondebaerg057
464
Buur?
Buur?
>39
>53
Johanna ten Dam431
1778 mar 27DeldenHendricus Braak-Wolter
[0511]
Wolter Braak
[0536]
Engelberta
[0694]
Gerardus an de Hondeborg057
464
Buur?
Buur?
>47
>60
Hermina an het Markslag425
1797 apr 21BorneMatheus Eeferinck
[0316]
Francisci Eeferinck
[0275]
Joanna Hondeborg
[0274]
Gerhardus Hondebarg057
464
Oudoom
>Oudoom?
>66
80
Euphemia Zweerin077

 

 

 

 

 

 

 

Discussie